1. Tham khảo từ dự án mẫu lên cấu trúc file cho dự án hiện tại. Clean những gì không xài
  2. Phân tích PSD, or XD Typo Body, và Heading gồm Color, Font-Family Font-Size, Line Height, Letter Spacing, Form input, Button. vvv. Nghiên cứu về cách include font google, Cách dùng icon font. Tuyệt đối không được dùng hình, Convert toàn bộ hình svg sang font Keyword: “How to convert .svg files to a font?”
  3. Định nghĩa vào file style và test tất cả mọi thứ đúng concept. Dùng addon pixel perfect test ( Bước này cực kỳ quan trọng cần phải đúng trước khi bắt đầu nếu không sau này chỉnh sữa lại thì sẽ vỡ toàn bộ layout )
  4. Tiến hành code blog và blog single. Bao gồm Header Content Sider bar footer. ( Bạn nào k xong bước này bắt buộc phải làm lại đến khi nào đạt yêu cầu. Khi đã xong là xong dứt điểm 100% không làm lại bất cứ thứ gì nữa )
  5. Responsive Menu blog blog single ( Nghiên cứu code Js về responsive menu và code css responsive layout cho blog blog single )